دانلود رمان عشق شیطان pdf از ملینا رمضان پور مستقیم

دانلود رمان عشق شیطان pdf از ملینا رمضان پور مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان ملینا رمضان پور میباشد

موضوع رمان: عاشقانه/ماورایی

خلاصه رمان عشق شیطان

سرنوشت ما و همه ی انسان های روی کره ی زمین بستگی به یک نفر داره

کسی که میتونه زندگی مارو به تنگنا بکشونه یا از بدبختی نجات بده

کسی که شیطان رو از تصمیماتش منصرف میکنه

و سرانجام شیطان سجده خواهد کرد.

دختری به نام هلنا شاهزاده ای گمشده است که در هجده سالگی به این راز پی میبرد و طی سفری

مخفیانه به سرزمینش از قدرت های ماورایی و سرنوشت شومش با خبر میشود.او مامور ازبین بردن

شیطان روی زمین است!اما عشق داستان قصه را برهم میزند…

رمان پیشنهادی:دانلود رمان پاراهور مرضیه یگانه

قسمت اول رمان عشق شیطان

ازﺻﺪاي ﭘﺮﻧﺪه ھﺎ ﻟﺐ ﭘﻨﺠﺮه ي اﺗﺎﻗﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ.ﻛﺶ و ﻗﻮﺳﻲ ﺑﮫ ﺧﻮدش داد و دراﺗﺎﻗﺶ را ﺑﺎزﻛﺮد و

ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ.ﺑﻨﺖ ﺧﺪﻣﺘﻜﺎر درﺣﺎل ﻛﺸﯿﺪن آب از ﭼﺎه ﺑﻮد ھﻠﻨﺎ ﺳﻄﻞ رو ازش ﮔﺮﻓﺖ و ﺻﻮرﺗﺶ

را ﺷﺴﺖ.ﺑﺎد ﻣﻮھﺎي ﻣﺸﻜﻲ ﺑﻠﻨﺪش ﻛﮫ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻛﻤﺮش ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ را ﻧﻮازش ﻣﯿﻜﺮد ﻗﺪﺑﻠﻨﺪ و ﻛﻤﺮ ﺑﺎرﯾﻚ

ﺑﺎ ﭘﺎھﺎي ﻛﺸﯿﺪه و ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺸﻜﻲ و درﺷﺘﻲ داﺷﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﻨﺪﻣﮕﻮن و ﺑﯿﻨﻲ ظﺮﯾﻒ و ﻛﻮﭼﻚ و ﻟﺐ ھﺎي

ﺳﺮخ ﻧﺖ-ﺧﺎﻧﻮم ﺗﻮروﺧﺪا اﯾﻦ ﺷﺎل ﺑﻨﺪازﯾﻦ رو دوﺷﺘﻮن ﺑﺎﻧﻮ ﻣﻦ رو دﻋﻮا ﻣﯿﻜﻨﻦ ھﻠﻨﺎ -ﺑﺎز ﻛﮫ ﺷﺮوع ﻛﺮدي

ھﻮا ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﻮﺑﻲ!ﻣﺎ ﺗﻮ دﻟﮫ طﺒﯿﻌﺘﻢ!ﺣﯿﻔﮫ! ﻛﻔﺶ ھﺎﯾﺶ را درآورد و ﭘﺎ ﺑﺮھﻨﮫ ﺑﯿﻦ ﺑﻮﺗﮫ ھﺎي ﺗﻤﺸﻚ ﻗﺪم

ﻣﯿﺰد ﺣﺲ ﻧﺸﺎط ﻛﻞ وﺟﻮدش رو ﭘﺮﻛﺮده ﺑﻮد ﺣﺲ ﯾﻜﻲ ﺷﺪن ﺑﺎ طﺒﯿﻌﺖ!ﭘﺪر را از دوردﺳﺖ ھﺎ دﯾﺪ!ﺑﺎ ﺧﻮد

ﮔﻔﺖ”ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻜﺎر ﺑﻮده”!دوان دوان ﺑﮫ ﺳﻤﺖ اﺗﺎﻗﺶ رﻓﺖ!ﺷﺎﻧﮫ اي را ﻛﮫ ﻣﺎدر ﻣﯿﮕﻔﺖ ﭘﺪرش ﺑﮫ او ھﺪﯾﮫ

داده ﺑﻮد را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﮫ ﺳﻮی ﭘﺪر رﻓﺖ .ﺻﺪاي ﻗﻠﺒﺶ ﻛﮫ ﺑﮫ ﺗﻨﺪي ﻣﯿﺘﭙﯿﺪ را ﻣﯿﺸﻨﯿﺪ ﻧﻔﺴﺶ ﺑﺎﻻ ﻧﻤﻲ آﻣﺪ

رﻧﮕﺶ ﭘﺮﯾﺪه ﺑﻮد..

 

لینک دانلود به درخواست نویسنده رمان برداشته شد..

دانلود این رمان با لینک مستقیم

  • 25 آوریل 2022
  • سارا
https://yektatoys.ir/?p=1835
لینک کوتاه مطلب: