دانلود رمان صلیب عشق pdf از  پردیس نیک کام مستقیم

دانلود رمان صلیب عشق pdf از  پردیس نیک کام مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان پردیس نیک کام میباشد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان صلیب عشق

قـصــــه اینجــــاســت

که شب بــــود و هــوا ریـخت به هـــم

مــــن چنــــان درد کشیــدم

که خــــــدا ریــخت به هـم

رمان پیشنهادی:دانلود رمان نوشیدنی تلخ پردیس نیک کام 

قسمت اول رمان صلیب عشق

اخرین بشقاب توی سینگ رو هم اب کشیدمو دستامو به کمک گوشه دامنم خشک کردم

در سلول با صدای بلندی باز شد وصدای زمخت نگهبان توی سرم پیچید

آناستازیا

بله

راه بیوفت ملاقاتی داری

تای ابروم بالا رفت کی میتونست باشه

دمپاییامو پام کردم و دستی به لباس هام کشیدم

چادر کهنه توسی رنگی رو روی سرم انداختم و از سلول خارج شدم

نگهبان نگاهی بهم انداخت و اشاره کرد دستامو جلو ببرم

دستبند رو به مچم زد و گفت: د یالا را بیوفت تا صبح وقت ندارم مثل بز منو نگاه کنی

پوزخندی زدم و کنارش راه افتادم از پیچ و خم راهرو راه رد شد و جلوی اتاقی ایستاد

دستگیره در رو پایین کشید و در و باز کرد بازومو محکم چسپید و تقریبا پرتم کرد توی اتاق

دستمو به چادرم گرفتم تا از سرم نیوفته اما با وجود دستبند کار خیلی سختی بود تنها

یه میز چوبی کوچیک با دوتا صندلی که یکیشو یه زن پر کرده بود ؛اشیاء اتاق رو تشکیل میداد

اب گلومو با استرس قورت دادم و جلو رفتم زن به عقب چرخید و با لبخند عمیقی نگاهم کرد

برای خالی نبودن از احساس لبخند محوی زدم و جلو رفتم

بشین لطفا عزیزم

صندلی رو عقب کشیدم و اروم نشستم شما کی هستین؟

من وکیلتم ینی از این به بعد اینطور خواهد بود

وکیلم

بله؛ وکیلت دادگاه برای رسیدگی به پروندت منو فرستاده

عجیبه

چی ؟

هیچی

سکوت کردم و به …

دانلود این رمان با لینک مستقیم

  • 21 آوریل 2022
  • سارا
https://yektatoys.ir/?p=1472
لینک کوتاه مطلب: