دانلود رمان دختر مغرور pdf از آیناز ایزدی با لینک مستقیم

دانلود رمان دختر مغرور pdf از آیناز ایزدی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان آیناز ایزدی میباشد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی/طنز

خلاصه رمان دختر مغرور

النا معتمد پولدار ترین دختر انگلیس و ایران برای انتقام میاد ایران اما وقتی میاد

ایران عاشق میشه بجای اینکه از خانواده داییش انتقام بگیره کمکش میکنه

رمان پیشنهادی:دانلود رمان حرمسرای ارباب آیناز ایزدی

قسمت اول رمان دختر مغرور

از پلھ ھای ھواپیما پایین اومدم و با اخم بھ طرف خروجی فرودگاه رفتم. لیموزین

جلوی فرودگاه پارک شده بود و راننده کھ یک مرد چھل سالھ بود جلوی ماشین ایستاده

بود تا منو دید بھ طرفم اومدو گفت: خوش اومدید خانم

سری تکون دادم بھ معنی ممنون و چمدونو دادم دستش درو باز کرد و منتظر شد تا

من سوار شم با کفش ھای پاشنھ بلندم کھ تق تق صدا میداد بھ طرف لیموزین رفتم و

سوار شدم چمدونو گذاشت کنارم و درو بست. سوار شدو حرکت کرد بھ برج آزادی

رسیدیم از راننده پرسیدم بادیگاردا کجان؟

راننده: خانم از پشت سرمون دارن میان

چیزی نگفتم و صاف نشستم بعد از نیم ساعت بھ یک عمارت بزرگ رسیدیم جلوی در

بزرگ عمارت وایستاد تا درو باز کنن دو نفر ھر کدوم یھ طرف درو باز کردن وارد

عمارت شدیم راننده لیموزین و پارک کرد و از ماشین پیاده شدو درو برام باز کرد

بادیگاردا ھم از ماشین پیاده شدند یکیشون دوید بھ سمتم و گفت: سلام خانم خوش

اومدین

بادیگارد: چشم خانمممنون چمدونو برام بیار

دستمو تو جیب بارانیم فرو کردم .. خدمتکار درو باز کرد و خم و راست شد و گفت:

خوش اومدید خانم

دوباره سر تکون دادم : ممنون چمدونمو بردار ببر تو اتاقم لباسارو ھم بچین تو کمد

وانو ھم برام آماده کن

خدمتکار چشم خانم

یک قدم برداشتم و ایستادم بھ طرفش برگشتم و با یک……

 

دانلود این رمان با لینک مستقیم

  • 18 آوریل 2022
  • سارا
https://yektatoys.ir/?p=1116
لینک کوتاه مطلب: