دانلود رمان اعتراف در دقیقه 90 pdf از ژرژی با لینک مستقیم

دانلود رمان اعتراف در دقیقه ۹۰ pdf از ژرژی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان ژرژی میباشد

موضوع رمان :عاشقانه/پزشکی

خلاصه رمان اعتراف در دقیقه ۹۰

داستان درمورد دختری به نام تاراست که یه هفته مونده به ازدواجش براثریه

سانحه رانندگی نامزدش روازدست میده ولی به دلیل ……

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان ده وسطی

قسمت اول رمان اعتراف در دقیقه ۹۰

همه چیز برام نامفهوم بود درست نمیدونستم کجاهستم

چشمام رو به زور بازکردم که نورزننده ی مهتابی مجبورم

کردکه دوباره اونارو ببندم باالخره به هرزحمتی بود چشام

روبازکردم وبه اطرافم نگاهی انداختم خدایا من کجام !

خوب که نگاه کردم وبه مغزم فشارآوردم متوجه شدم که

بایدتوبیمارستان باشم بایادآوری بیمارستان تمام اتفاقات

روبه یاد آوردم بغض خفه کننده ای توی گلوم

نشست وبی اختیاراشک ازگوشه چشمام سرازیرشد

همه چیزبرام واضح وروشن شد دراون لحظه بایادآوری

اتفاقات آرزو می کردم که ای کاش تاابد می خوابیدم وبیدار

نمی شدم

چشمام رو روی هم گذاشتم وسعی کردم فکرکنم همه اون

اتفاقات یه خواب وخیال بیشتر نبوده ! اما بابستن چشمام

تمام صحنه های گذشته توی مغزم جون گرفت

صبح روز پنجشنبه بود باخوشحالی ازخواب بیدارشدم و

بعدازشستن دست وصورتم جلوی آیینه ایستادم نگاهی توی

آیینه به خودم انداختم وبعدازمرتب کردن موهام ازاتاق

خوابم خارج شدم اما هنوز چندپله ازطبقه ی دوم پائین

نیومده بودم که صدای سروصداورفت وآمدغیرمعمولی رو

توطبقه پایین شنیدم خوب که گوش دادم صدای مضطرب

مامان روشنیدم که به مریم خانم می گفت که چیزی به تارانگو تامابرگردیم

بانگرانی پله هارودوتایکی پایین اومدم ودرهمون حال مامان

روصدا زدم وگفتم: مامان چی رونمی خواید به من بگید

مامان بانگرانی نگاهی به من انداخت ودرحالی که سعی

می کرد خودش راریلکس نشون بده که اصالً هم تواین

کارموفق نبود گفت:

چیزخیلی مهمی نیست ، توبروصبحونتوبخورمن وبابا تایه جایی میریم وبرمیگردیم !

با حالت پرسشگری نگاش کردم وگفتم:

مامان ، من بچه

دانلود این رمان با لینک مستقیم

  • 27 آوریل 2022
  • سارا
https://yektatoys.ir/?p=2007
لینک کوتاه مطلب: